Stadgar

FÖRENINGEN RB 111 SEGLARE

Fastställda vi instiftande medlemsmöte den 18 april 1997.

Reviderade (punkt 2 och tidigare punkt 20 borttagen) vid årsmöte den 5 april 2003 med anledning av ansökan om medlemskap i Svenska Seglarförbundet.

Reviderade (Punkt 9) vid årsmöte 30/3 2011(e-post kallelse)

 

1.         Säte

Säte för föreningen är i Stockholms kommun.

2.         Ändamål

Föreningen är en rikstäckande allmännyttig ideell förening med ändamål

·           att främja intresset för och segling med RB 111 som konstruerats i syfte att vara en snabb och komfortabel cruisingbåt lämpad för kappsegling i enklare former,

·           att utgöra en samlings- och kontaktpunkt för alla som är intresserade av RB 111,

·           att svara för klassens administration och planera kappseglingsprogram tillsammans med SSF, distriktsseglarförbunden och deras förbundssällskap samt andra klasser,

·           att bevaka klassnes tekniska utveckling, med beaktande av att ändring av klassregeln skall godkännas av SSF,

·           att svara för upplysning och rådgivning om klassens verksamhet och upprätta effektiva informationskanaler med alla berörda parter,

·           att höja intresset för sjön och segelsporten med idrottsligt och ideellt ansvar,

·           samt att verka för ett gott kamrat- och sjömanskap.

3.         Medlemskap

Medlem är varje fysisk person som av styrelsen beviljats medlemskap. Ansökan om medlemskap görs skriftligen och avslås endast om det kan antagas att sökande kommer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen.

4.         Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Genom att inte betala medlemsavgift i rätt tid för två på varandra följande verksamhetsår anses medlem ha begärt sitt utträde, varvid medlemskapet upphör genom att personen stryks ur medlemsförteckningen. Styrelsen äger på särskilda skäl bevilja uppskov med betalning av medlemsavgift.

5.         Uteslutning

Uppkommer fråga om uteslutning av medlem gäller vad härom stadgas i RF:s normalstadgar för idrottsförening § 12.

6.         Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderåret.

7.         Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra möte och styrelsen. Styrelsen äger i särskilda fall delegera sin beslutsrätt.

8.         Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller om styrelsen så beslutar av två styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera av styrelsen utsedda personer.

9.         Årsmöte och Extra möte

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och hålls årligen före mars månads utgång på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Styrelsen kallar till både årsmöte och extra möte genom skriftlig kallelse via e-post och publicering på förstasidan av föreningens webbplats, senast tre veckor före mötet. De medlemmar som ej har angivit någon e-postadress får kallelse med vanlig post. Kallelsen skall innehålla föredragningslista samt ange var övriga årsmöteshandlingar finns tillgängliga att ta del av. I kallelsen till årsmöte skall särskilt anges om fråga om stadgeändring eller upplösning av föreningen skall behandlas på mötet.

10.       Propositioner och motioner

Både styrelsen och medlem får avge förslag att behandlas på årsmötet. Förslag från medlem (motion) skall vara hos styrelsen senast 15 februari. Styrelsen skall till årsmötet avge yttrande över motionen.

11.       Rösträtt och beslutsmässighet

Medlem som betalt förfallna medlemsavgifter har rösträtt på mötet. Varje medlem har en röst, röstetalet är begränsat till en röst per båt. Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

12.       Beslut och omröstning

Alla beslut utom om stadgeändring eller upplösning av föreningen sker med enkel majoritet. Val avgörs med relativ majoritet (den som fått flest röster är vald), alla övriga frågor med absolut majoritet (mer än hälften av antalet avgivna röster). Omröstning sker öppet. Val sker med sluten omröstning om röstberättigad medlem begär det.

Vid lika röstetal avgör sittande ordförandes röst utom vid val då lotten avgör.

13.       Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras:

Öppnande

1.          Fastställande av röstlängd

2.          Fråga om mötet utlysts på rätt sätt

3.          Fastställande av föredragningslista

4.          Val av mötesordförande och meddelande om styrelsens val av sekreterare

5.          Val av protokolljusterare tillika rösträknare

6.          Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse

7.          Revisionsberättelsen

8.          Fråga om ansvarsfrihet

9.          Fastställande av budget och medlemsavgifter

10.       Behandling av styrelsens förslag

11.       Behandling av motioner

12.       Val av styrelse och suppleanter

13.       Val av revisor och suppleant

14.       Val av valberedning

15.       Övriga frågor

 

För beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna måste frågan finnas i kallelsen till mötet. Styrelsen utser mötessekreterare.

14.       Extra möte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra möte. Styrelsen skall kalla till extra möte när revisor eller minst en femtedel av föreningens medlemmar skriftligen begär det med angivande av skälen för begäran. Vid extra möte får endast sådan fråga som föranlett mötet upptagas till behandling och frågan skall anges i kallelsen till mötet.

Beträffande sätt och tid för kallelse, beslutsmässighet och rösträtt m.m. gäller vad som stadgas för årsmötet.

15.       Valberedning

Valberedningen består av sammankallande samt en eller två ledamöter alla valda av årsmötet. Valberedningen skall senast den 15 februari skriftligen till styrelsen avge sitt förslag.

16.       Revision

En revisor utses av årsmötet samt en suppleant. Revisorerna äger taga del av alla föreningens handlingar och skall avge sin revisionsberättelse till styrelsen senast den 15 februari.

17.       Styrelsens sammansättning

Styrelsen består av ordförande, sekreterare och kassör samt ytterligare högst fyra ledamöter. Styrelsen utser vid behov inom sig övriga befattningshavare. Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Ledamöternas mandatperiod är två år, så fördelade att halva antalet ledamöter inklusive ordförande väljs udda år och andra hälften inklusive sekreterare och kassör väljs jämna år.

18.       Styrelsens åligganden

När föreningsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och svarar för föreningens angelägenheter.

Styrelsen har särskilt att

·       verkställa av föreningsmöte fattade beslut,

·       planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,

·       svara för och förvalta föreningens medel samt

·       förbereda föreningsmöten.

19.       Beslutsmässighet m.m.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller på begäran av minst halva antalet ledamöter. Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande och om beslutet ense. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

Vid sammanträde skall protokoll föras som skall justeras av mötesordföranden och om så beslutats av särskilt utsedd justeringsman.

20.       Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3-delar av antalet avgivna röster.

21.       Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3-delar av antalet avgivna röster. I beslut om upplösning skall anges att föreningens behållna tillgångar skall användas för särskilt ändamål. Detta skall så nära som möjligt ansluta till föreningens ändamål.

 

 

Tillbaka